opc_loader
Print deze pagina:

            

Algemene voorwaarden Deelz!


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Deelz zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Deelz worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Deelz ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Deelz zijn vrijblijvend en Deelz behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen,
in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Deelz. 
Deelz is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Deelz dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten,
eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen
Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders
schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per  vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering
van de giro- respectievelijk bankrekening van Deelz.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een
vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Deelz bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€25,00) aan administratiekosten verschuldigd en
indien Deelz haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%)
van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Deelz om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Deelz gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende
overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan,
bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging
door Deelz.

 

Artikel 4. Levering
4.1 De door Deelz opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding
 en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn
zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Deelz  verschuldigd bent,
heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Deelz geleverde producten geheel en
onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Deelz garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel
en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 7. Reclames, retouren en aansprakelijkheid 
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
Indien dit niet het geval is, dient u Deelz daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering,
althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Deelz de keuze de desbetreffende
producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht uw aankoop binnen dertig (30) dagen
ongedaan te maken, hiervoor hoeft u geen reden op te geven. Nu annulering dient u het product binnen veertien (14) dagen aan Deelz retour te sturen.
Wij verzoeken u vriendelijk de producten in nette staat te retourneren.
Conform het retourrecht zullen wij ook beschadigde producten accepteren, wil zal er bij beschadigingen een waardevermindering berekend worden. Wel dient een product compleet geretourneerd te worden.
Bij een retournering geld dat de verzendkosten voor de retourzendingen voor uw eigen rekening komen.
7.4 Uitgesloten van retour:
Sommige producten mogen na het openen niet meer retour worden gezonden, dit heeft dan vaak met de Hygiëne te maken, of kopieer gevoeligheid.
* Verbruiksartikelen: verf, zeep, schoonmaakmiddelen, toners, inktcartridges, 3d printer cord, papier etc. etc.
* Hygiëne producten zoals: Scheerapparaten, massageapparaten, krultangen, stijltangen tondeuses, in-ear headsets, tandenborstels en alle overige producten welke redelijkerwijs niet op nieuw verkoopbaar zijn i.v.m. hygiëne.
* Data: DVD’s, CD-Roms en Software kan niet retour worden genomen na opening van het product.
7.5 Na de annulering: Zodra het product retour is, zullen wij deze z.s.m. beoordelen en crediteren.
De creditering zal binnen 14dagen na de reourmelding plaatsvinden, mits wij het product voor die tijd hebben ontvangen.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Deelz producten aan de afnemer levert, is Deelz nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden
dan waarop Deelz ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijnen zijn ten minste 6 maanden.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 2 (twee) dagen na ontvangst
van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend.
Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Deelz na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen,
behoeven niet door Deelz in behandeling te worden genomen.
8.2 Gevolgschade door Deelz geleverde goederen is niet voor risico van Deelz.

 

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik
van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Deelz, dan wel tussen Deelz en derden,
 voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Deelz, is Deelz niet aansprakelijk, tenzij en voorzover
sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Deelz.
9.2 Klachten: bij klachten verzoeken wij u vriendelijk met ons contact op te nemen, dit kan via onze klachtenpagina: www.deelz.nl/klachten hier kunt u eevoudig uw klacht in het
contactformulier vermelden, wij nemen uw klacht op werkdagen altijd binnen 24uur in behandeling.
9.3 Geschillencommisie, Deelz is niet aangesloten bij een keurmerk, indien u uw klacht onafhankelijk wil toetsen dan kunt u altijd terecht bij
de Europeese geschillen commisie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL  wij zullen hier altijd onze medewerking aan verlenen.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Deelz ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze,
de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,
zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Deelz gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden
 naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Deelz kan worden toegerekend,
omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Deelz schriftelijk opgave doet van een adres, is Deelz gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden,
tenzij u aan Deelz schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Deelz gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan,
laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Deelz deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien 1 of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Deelz in strijd mochten zijn met
enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Deelz vast te stellen
 nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Deelz is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
11.5 Spaarpunten Bij Deelz kunt u sparen voor korting hierbij gelden de volgende spelregels: 
- De punten van een worden pas goedgekeurd na de afkoelperiode van 30dagen.  
- Gespaarde punten zijn niet overdraagbaar naar een ander klantaccount.
- De spaarpunten zijn niet inwisselbaar voor geld.
- Bij fraude worden de punten onderhoepelijk afgewezen en gereset.
- U kunt de punten vrij gebruiken op alle producten in ons assortiment.
- Deelz behoud het recht de actievoorwaarden ten allertijden aan te mogen passen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn,
alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.